BÔNG GÒN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
-

Ông Vũ Văn Khuông
- 0983.453.626

Bà Đỗ Thị Quỳnh Hoa
- 0945 665 656

-

-

Bông xơ polyester (Gòn xơ)

Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
soi xo mau green
soi xo mau green
soi xo MICRO
soi xo MICRO
soi xo MICRO
soi xo MICRO
soi xo HCS
soi xo HCS
soi xo
soi xo
soi xo HCS
soi xo HCS
soi xo HLS
soi xo HLS
soi xo HLS
soi xo HLS
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
soi xo mau
soi xo mau