BÔNG GÒN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
-

Ông Vũ Văn Khuông
- 0983.453.626

Bà Đỗ Thị Quỳnh Hoa
- 0945 665 656

-

-

GÒN KIỆN

15D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) - sợi rỗng 3 chiều
15D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) - sợi...
15D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều
15D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiề...
4D*51 Lomelting (Bông hòa tan)
4D*51 Lomelting (Bông hòa tan)
0.8D semi
0.8D semi
0.8D semi (Cào tơi)
0.8D semi (Cào tơi)
1.4D
1.4D
0.7D Vergin
0.7D Vergin
0.9D*32 mm Recycle
0.9D*32 mm Recycle
15D*32 mm Vergin (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
15D*32 mm Vergin (Hollow conjugated siliconized)- sợi r...
15D*32 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
15D*32 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi...
3D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
3D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi r...
4D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều
4D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized)- sợi r...
10D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều
10D*64 mm Recycle (Hollow Siliconized)- sợi rỗng 2 chiề...
7D*64 mm Vergin Hollow conjugated siliconized - sợi rỗng 3 chiều
7D*64 mm Vergin Hollow conjugated siliconized - sợi rỗn...
7D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) - sợi rỗng 3 chiều
7D*64 mm Recycle (Hollow conjugated siliconized) - sợi...
15D*64 mm Green (Hollow conjugated) - sợi rỗng 3 chiều
15D*64 mm Green (Hollow conjugated) - sợi rỗng 3 chiều
Gòn kiện
Gòn kiện

GÒN XƠ

Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi
Gòn xơ cào tơi

GÒN BI

Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường
Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường
Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường
Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường

GÒN TẤM

Gòn tấm mềm
Gòn tấm mềm
Gòn tấm cứng
Gòn tấm cứng
Gòn tấm mềm (usoft)
Gòn tấm mềm (usoft)
Gòn tấm mềm vừa phải
Gòn tấm mềm vừa phải
Gòn tấm mềm
Gòn tấm mềm
Bông tấm(Gòn tấm Cứng)
Bông tấm(Gòn tấm Cứng)

GÒN CUỘN

Gòn cuộn
Gòn cuộn
Gòn cuộn
Gòn cuộn
Gòn cuộn
Gòn cuộn